Contents

Ransack - công cụ tuyệt vời giúp tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu đơn giản hơn

Contents

Kể từ bài viết trước cũng đã phải hơn 2 tháng rồi nhỉ, cứ mỗi lần động vào định viết gì đó mà không nghĩ ra gì là mình lại thôi 😂. Hôm nay phải cố gắng lắm mới ngồi được vào máy tính gõ ra vài dòng. Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ thì mình quyết định viết về những kiến thức cũng như kinh nghiệm đã học được từ khi đi làm đến giờ 😎.

Trước đây mỗi lần cần tìm kiếm hay sắp xếp dữ liệu mình đều tự viết các câu query, tuy rằng rails cũng có sẵn những method như where, find, order … nhưng nhiều lúc vẫn khá là vất vả, nhất là khi phải query qua nhiều thuộc tính. Gần đây mới biết thêm 1 gem rất thú vị là Ransack - giúp giải quyết vấn đề tìm kiếm và sắp xếp 1 cách nhanh chóng và hiệu quả 😍. Trong bài này mình sẽ giới thiệu sơ qua cách cài đặt cũng như cách sử dụng gem này.

Cài đặt

Ransack tương thích với Rails 5.0, 5.1 và 5.2 và phiên bản Ruby từ sau 2.2. Nếu bạn sử dụng Rails < 5.0 thì hãy dùng ruby 1.8. Nếu như với ruby 1.8 hay JRuby mà gặp phải vấn đề, hãy sử dụng các phiên bản trước của Ransack (từ 1.3.0 trở xuống).

Để cài đặt bạn thêm dòng sau vào Gemfile

1
gem 'ransack'

Nếu các bạn muốn sử dụng phiên bản mới nhất thì hãy sử dụng nhánh master

1
gem 'ransack', github: 'activerecord-hackery/ransack'

Cách sử dụng

Trong controller

Method ransack dùng để tìm kiếm dữ trong database dựa vào các điều kiện được truyền từ params[:q], sau đó kết quả được lấy ra thông qua method result.

1
2
3
4
def index
 @q = Person.ransack(params[:q])
 @people = @q.result(distinct: true)
end

Khi dùng với pagination như kaminari thì không thể dùng distinct: true, nên hãy sử dụng .to_a.uniq:

1
@people = @q.result.includes(:articles).page(params[:page]).to_a.uniq

Trong view

2 helper method chính là search_form_forsort_link, được định nghĩa trong Ransack::Helpers::FormHelper.

search_form_for thay thế cho form_for để tạo search form trong view với tham số đầu mặc định là q ( params[:q] )

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
<%= search_form_for @q do |f| %>

 # Tìm các phần tử có thuộc tính name chứa...
 <%= f.label :name_cont %>
 <%= f.search_field :name_cont %>

 # Tìm các phần tử nếu trong các articles liên kết tồn tại article có title chứa...
 <%= f.label :articles_title_start %>
 <%= f.search_field :articles_title_start %>

 # Các thuộc tính có thể được nối liền và được tìm kiếm với 1 giá trị duy nhất.
 <%= f.label :name_or_description_or_email_or_articles_title_cont %>
 <%= f.search_field :name_or_description_or_email_or_articles_title_cont %>

 <%= f.submit %>
<% end %>

Tham số của f.search_field phải được viết dưới dạng như sau: attribute_name[_or_attribute_name]..._predicate. Trong đó attribute_name là tên trường ( thuộc tính ) của model, _or_ là kết hợp thêm dữ liệu của trường ( thuộc tính ) khác, còn _predicatecont ( chứa ), start ( bắt đầu với )… Như ví dụ ở trên name_or_description_or_email_or_articles_title_cont tức là tìm các Person có name hoặc description hoặc email hoặc ( tồn tại article trong các articles liên kết có title ) chứa chuỗi được nhập vào form.

Để truyền format ta làm như sau:

1
2
3
<%= search_form_for(@q, format: :pdf) do |f| %>

<%= search_form_for(@q, format: :json) do |f| %>

sort_link giúp header của các table có thế sắp xếp theo thứ tự tùy theo từng loại dữ liệu ( text, date,… )

1
<%= sort_link(@q, :name) %>

Có thể truyền thêm các tham số khác như tên header, kiểu sắp xếp mặc định:

1
<%= sort_link(@q, :name, 'Last Name', default_order: :desc) %>

Sắp xếp với nhiều trường khác nhau:

1
<%= sort_link(@q, :last_name, [:last_name, 'first_name asc'], 'Last Name') %>

Như ví dụ trên, đầu tiên sẽ xếp theo last_name rồi đến first_name.

Trong trường hợp bạn muốn sắp xếp theo các giá trị phức tạp, như kết quả của 1 lệnh SQL bạn có thể dùng scope. Trong model bạn định nghĩa scope với các thuộc tính ảo mà bạn muốn dùng để sắp xếp:

1
2
3
4
class Person < ActiveRecord::Base
 scope :sort_by_reverse_name_asc, lambda { order("REVERSE(name) ASC") }
 scope :sort_by_reverse_name_desc, lambda { order("REVERSE(name) DESC") }
...

sau đó sử dụng trong view như sau:

1
<%= sort_link(@q, :reverse_name) %>

sort_link khi render trên view sẽ được hiển thị với 1 mũi tên bên cạnh, để tùy chỉnh lại mũi tên này ( màu sắc, kích thước… ) bạn có thể tùy chỉnh trong config/initializers/ransack.rb.

1
2
3
4
5
6
7
Ransack.configure do |c|
 c.custom_arrows = {
  up_arrow: '<i class="custom-up-arrow-icon"></i>',
  down_arrow: 'U+02193',
  default_arrow: '<i class="default-arrow-icon"></i>'
 }
end

Như vậy là ở trên mình đã giới thiệu sơ qua cách sử dụng gem Ransack, đây chỉ là những ví dụ cũng như cách sử dụng cơ bản nhất. Để hiểu thêm về gem này các bạn có thể tham khảo tại Ransack GitHub.

Định viết thêm phần cuối kinh nghiệm khi sử dụng Ransack mà tại dùng cũng lâu rồi không nhớ ra cái nào hay để viết, đành tạm bỏ trống sau này có thì thêm vào vậy 😔.

Kinh nghiệm khi dùng Ransack

 • Comming soon.