#silver

by Dinh Duc
2019-06-08
Tuần trước mình vừa đi thi Ruby bạc, may mắn là đã đỗ và điểm số cũng không tệ lắm...